سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۲ را منتشر کرد.

به گزارش افکارنیوز ، داوطلبان می توانند برای مشاهده کارنامه خود از دو روش جستجو بر اساس شماره داوطلبی و مشخصات فردی و جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردی استفاده کنند.

در آزمون ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۹۲ پذیرش در دوره های روزاﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و گروه های آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، فنی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، علوم ﮐﺸﺎورزی، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺮ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ صورت گرفته است.

میزان پذیرش نهایی در آزمون کاردانی به کارشناسی که به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز صورت گرفته است ۱۸۰ هزار و ۸۵۱ نفر بوده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات