از مجموع ۲۰۰ هزار و ۵۴۸ راننده در بخش مسافری ۴۲ درصد و از ۵۹۰ هزار و ۲۲۳ راننده در بخش باربری جاده ای ۸/۴۳درصد مدرک سیکل دارند. براساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از مجموع ۲۰۰ هزار و ۵۴۸ راننده در ناوگان مسافربری جاده ای، ۸۴ هزار و ۴۱۹ نفر معادل ۴۲ درصد مدرک سیکل، ۴۸ هزار نفر مدرک دیپلم، ۳۳۸۱ نفر مدرک کاردانی، ۲۶۷۰ نفر مدرک کارشناسی، ۶۰ نفر کارشناسی ارشد و ۱۵ نفر تحصیلات حوزه ای دارند.

۴۲به گزارش افکارنیوز ، از مجموع ۲۰۰ هزار و ۵۴۸ راننده در بخش مسافری ۴۲ درصد و از ۵۹۰ هزار و ۲۲۳ راننده در بخش باربری جاده ای ۸/۴۳درصد مدرک سیکل دارند. براساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از مجموع ۲۰۰ هزار و ۵۴۸ راننده در ناوگان مسافربری جاده ای، ۸۴ هزار و ۴۱۹ نفر معادل ۴۲ درصد مدرک سیکل، ۴۸ هزار نفر مدرک دیپلم، ۳۳۸۱ نفر مدرک کاردانی، ۲۶۷۰ نفر مدرک کارشناسی، ۶۰ نفر کارشناسی ارشد و ۱۵ نفر تحصیلات حوزه ای دارند. از مجموع ۵۹۰ هزار و ۲۲۳ راننده ناوگان باربری جاده ای، ۲۵۸ هزار و ۶۹۷ نفر معادل ۸/۴۳درصد مدرک سیکل، ۱۲۱ هزار و ۶۱۴ نفر مدرک دیپلم، ۷۹۴۱ نفر کاردانی، ۶۰۱۸ نفر کارشناسی، ۱۲۵ نفر کارشناسی ارشد و ۲۱ نفر تحصیلات حوزه ای دارند. یافته های آماری مربوط به ترکیب سنی رانندگان نشان می دهد، بیشترین رانندگان در رده سنی ۳۰ تا ۴۹ سال قرار دارند. این گزارش حاکی است ۱۷۷ هزار و ۶۹۵ نفر از رانندگان مسافری و ۵۰۹ هزار و ۱۶۹ نفر از رانندگان باری متأهل هستند. توزیع جغرافیایی رانندگان مسافری جاده ای نشان می دهد، در میان استان های سراسر کشور، خراسان رضوی با تعداد ۱۵ هزار و ۵۵۰ نفر دارای بیشترین تعداد راننده و پس از آن استان های مازندران با ۱۳ هزار و ۹۷۲ نفر و تهران با ۱۲ هزار و ۷۲۹ نفر در رده های بعدی قرار دارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات