رئیس شورای شهر تهران گفت: اجرای وظایف شوراها بدون پژوهش امکانپذیر نیست.

به گزارش افکارنیوز ، احمد مسجدجامعی در ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری اظهار داشت: در خصوص تشکیل شوراها در قانون اساسی مباحث گسترده ای وجود دارد و از این حیث قانون اساسی ممتاز است. بیش از ۱۰۰ بار کلمه شورا در قانون اساسی تکرار می شود.

وی ادامه داد: در قانون اشاره شده است که لازمه دفاع از آزادی در مقوله شورا و شورا در قانون اساسی توانمندی مختلفی دارد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: آن چه در قانون بیان شده به ساختار متناظری تبدیل نشده، چرا که یکی از اهداف حوزه مدیریت شهری نزدیک شدن به روح قانون اساسی است.

مسجدجامعی با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای تشکیل شوراها افزود: اصل ۱۰۰ قانون اساسی می گوید پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به تحقیقات محلی در اداره شهر و روستا امکانپذیر است.

وی تصریح کرد: این یک اقدام ویژه برای شوراها و در سطح قوانین مجلس، مقررات گذاری و برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت را جزء وظایف شورا برمی شمرد.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: با رویکرد قانون اساسی نخستین وظیفه شوراها بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی است تا براساس آن شناخت به راه حل های کاربردی برسیم.

مسجدجامعی افزود: وظیفه دیگر شوراها نظارت بر حسن اجرایی مصوبات دستگاه های ذیربط است. اگر این وظایف را در نظر بگیریم مساله نظارت و برنامه ریزی و قانونگذاری بدون پژوهش امکانپذیر نیست و نمی توان تصویر درستی از شهرهای پیچیده در مدیریت شهری بیان کرد.

وی تصریح کرد: در طبقه بندی آثار ملی یک صورت کلی داریم که گروهبندی به سبک D, E و کنگره انجام می شود که به اعضای کنگره اجازه داده می شود که به یک شیوه در طبقه بندی اسناد دسترسی داشته باشند و از نتایج آن ها در اقدامات خود استفاده کنند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: در رویکرد اجرایی شهرداری ها گرایش به فعالیت عمرانی دارند اما آن چه که قانون اساسی بیان می کند با دانش امروزین متوازن تر است.

مسجدجامعی همچنین گفت: مدیریت شهری تنها مدیریت عمرانی نیست و باید طبق اسناد و قانون اساسی انجام شود ضمن این که مدیریت شهری، انسان محور است و اذعان دارد که انسان برای شهر نیست بلکه شهر برای انسان است. در نتیجه در هر فعالیت شهری جلب رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت محیط زیست در اولویت قرار دارد.

وی افزود: مبنا و محور توسعه، انسانی و اجتماعی است و توسعه کالبدی باید براساس توسعه انسانی و اجتماعی صورت گیرد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران چند محور را به نوان رویکردهای مورد توجه در این برنامه برشمرد و گفت: مسأله سلامت، مسأله عدالت و کاهش فاصله شمال و جنوب و رویکردهای مشارکت بخشی از شاخص های مهم این برنامه است.

وی افزود: سلامت از شاخص های توسعه شهری است و این سلامت شامل مسائل روحی، شاخص های اجتماعی، سلامت آب، خاک و هواست و حوزه وسیعی را شامل می شود.

مسجدجامعی تصریح کرد: مسأله شراکت بخشی با منشأ احترام به حقوق شهروندان است و در حوزه مدیریت شهری در حقیقت شهروندان در یک هم افزایی مشترک به برنامه ریزی و اجرا می پردازند و مشارکت شان تنها در اطلاع دهی و یادگیری نیست بلکه اقتضا می کند که در حوزه تصمیم سازی مشارکت کرده و در نهایت اقتدار شهروندان زیاد شود.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در رویکردهای جدیدی که موردتوجه پژوهشگران است به پژوهش ها با رویکردهای تخصصی می پردازیم. مهم ترین مسأله ما آلودگی هواست که ابعاد گسترده ای دارد و این ابعاد گسترده می تواند در حوزه صنعت و مسائل مربوط به محیط زیست و بهداشت، اجرا شود. ما در حوزه های تخصصی نیاز به پژوهش سراهایی داریم که هیئت امنای آن از پژوهش های برجسته استفاده و حمایت کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات