با توجه به اینکه بودجه برخی از مطبوعات بسیار پائین است و هم چنین توزیع ناعادلانه آن میان رسانه ها، چطور یک هفته نامه می تواند چنین جشن پر هزینه ای را در گران ترین سالن در کشور برگزار کند؟

به گزارش افکارنیوز، " ﺟﺸﻦ «ﺷﺐ ﭼﻠﻪ» ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ «ﭼﻠﭽﺮﺍﻍ» ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﺮﺩه ﺑﻮﺩ، ﺩﻗﺎﻳﻘﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ. ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ۲۵۰ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻭﻳﮋه، ﺻﺪﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭﻧﻔﺮ ﻣﺪﻋﻮ ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻫﺎﻯ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﻯ «ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ» ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺣﺮﺍﺳﺖ «ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ» ۱۰ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﻫﺎﻯ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ، ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ، بچه ﻫﺎﻯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺷﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍده ﻫﺎﻯ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍ ﻭ ﻫﻤﺖ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻯ، ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻜﻮﻧﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻧﺎﺻﺮﺣﺠﺎﺯﻯ، ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮﺍﺝ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻤﺮﺍﻧﻰ، ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺎﻟﺖ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﻰ، ﺍﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ، ﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﻨﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﻜﺮﻯ، ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺣﻜﻤﺖ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺍﻭﻭﺩﻧﮋﺍﺩ، ﺟﻮﺍﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍﺩﺍﻥ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺩﻋﻮﺕ ﺷده ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﻣﺠﻠﻪ «ﭼﻠﭽﺮﺍﻍ» ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﻮﻭﻟﻰ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻋﻤﻮﺯﺍده ﺧﻠﻴﻠﻰ ﻭ ﺳﺮﺩﺑﻴﺮﻯ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. "

خارج از اینکه چرا این جشن برگزار نشد، چند نکته در این رابطه وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود:

آنطور که گفته شده است بیش از دوهزار مهمان از سراسر کشور در این مراسم حضور داشتند؛ با توجه به اینکه بودجه برخی از مطبوعات بسیار پائین است و هم چنین توزیع ناعادلانه آن میان رسانه ها، چطور یک هفته نامه می تواند چنین جشن پر هزینه ای را در گران ترین سالن در کشور برگزار کند؟

آیا این عمل با شعار عدالت دولت در بحث مطبوعات همخوانی دارد؟
همچنین با گذشت ۲۳ روز از شب چله این نشریه با چه هدفی این جشن را برگزار کرده بود؟ و لزوم دعوت این تعداد مهمان از سراسر کشور چه بود؟
این درحالی است که نشریه چلچراغ به علت قانون شکنی در سال ۸۹ توقیف شده بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات