رئیس دادستانی ازنا:

لرستان خبر: رئیس دادستانی ازنا گفت: ماهواره به پیکره جامعه ما لطمعه زده است باید با باورسازی کاری کنیم که خود مردم ودرنهایت خانواده ها به این نتیجه برسند که آنتن های ماهواره ابزار خوبی نیست و این باور را ایجاد کنیم که ماهواره فساد بدنبال دارد وآنان که رهرو ماهواره اند رهروی فساد هستند.

فریدون رواد رئیس دادستانی ازنا درگفت وگوبا خبرنگارلرستان خبراظهار کرد: بحثی که سال های پیش بانام تهاجم فرهنگی مقام معظم رهبری ازآن یاد کردند امروز همان شبکه های ماهواره است که به یک معضل جدی برای جامعه بلخص جوانان وزوجین مبدل شده است.

وی افزود: علاقه یک سویه یا دو سویه از طرف زوجین جوان به شبکه های ماهواره ای باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی شده است بطوری که عامل بسیاری از طلاق ها درمیان جوانان تاثیرات شبکه های ماهواره می باشد که نه تنها نهاد خانواده را دچار آسیب بلکه کانون گرم خانواده ها را متزلزل وجوانان ما را از کار وتلاش دور می گرداند.

رواد بااشاره به راهکارهای مقابله با این آسیب اجتماعی تصریح کرد: قوانین موجود در مقابله با این آسیب نوپدید، بروز با جامعه امروز نیستند ونیاز به بازنگری دارند.

وی کارآمدترین راهکار را ایجاد باور درمردم دانست واظهار کرد: ماهواره به پیکره جامعه ما لطمعه زده است باید با باورسازی کاری کنیم که خود مردم ودرنهایت خانواده ها به این نتیجه برسند که آنتن های ماهواره ابزار خوبی نیست و این باور را ایجاد کنیم که ماهواره فساد بدنبال دارد وآنان که رهرو ماهواره اند رهروی فساد هستند.

رئیس دادستانی ازنا به کسانی که درمسابقات ماهواره ای شرکت می کنند و خود وارتباطات مخابرات را دچار زیان می کنند بیان کرد: شرکت درمسابقات ماهواره ای جرم نیست اما این برنامه ها درجهت رفاه ما نیستند دراین میان شرکت کننده و شرکت ارتباطات متحمل بدهی سنگین می شوند.

وی افزود: شبکه هایی با عناوین مسابقه از طرف معاند نظام ومردم با هدف جاسوسی برقرار شده اند جوانان ما باید هوشیار باشند که با نام مسابقه دردامی که برای آنان گسترانده اند گرفتار نشوند که راهی است بی بازگشت.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات