امام خامنه ای:

سعی کنید که این فشار واردات بر کشور را کم کنید؛ این یک مسئله‌ی واقعاً مهمّی است. امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد.

بیانات امام خامنه ای در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ برگزار شده بود، صبح امروز در همایشی که به همین منظور در سالن اجتماعات برج میلاد بر پا شد، انتشار یافت.

 

متن بیانات امام خامنه ای به شرح زیر است:

 

بسمالله‌الرّحمنالرّحیم


 خیلی خوش آمدید آقایان مسئولان مجموعههای مهندسی کشور. دربارهی مسائل مهندسی، آقای مهندس باهنر مطالب گفتنی را بیان کردند. این گسترهی عظیم کار مهندسی که البتّه ایشان تا علوم انسانی هم این را گسترش دادند و دلیل آن را هم مهندسی فرهنگی کشور دانستند - آنجا البتّه مهندسی به معنای لغوی آن بهکار رفته، به معنای مهندسی اصطلاحی نیست - ولی خب، همین مقداری هم که ایشان شرح دادند، درست است؛ دامنهی کار مهندسی در کشور حقّاً و انصافاً گسترده است؛ و توصیفی که ایشان کردند، توصیف خوبی است؛ پیشنهادهایی هم که در خلال نامهی ایشان بود که من قبلاً هم این نامه را مطالعه کرده بودم، پیشنهادهای درستی است؛ ما هم تأیید میکنیم.

 


 یک نکته در زمینهی مسائل مربوط به مهندسین کشور در بیان ایشان ناگفته ماند و آن نقش مجموعههای جوان مهندسی در مسائل انقلاب بود؛ هم در دوران مبارزات انقلابی، دانشکدههای فنّی ما در همه جای کشور جزو پیشروان مبارزات بودند؛ هم بعد از پیروزی انقلاب، بخصوص در دوران دفاع مقدّس، مهندسین واقعاً آنجا سربازان ازجانگذشتهای بودند که همهی توانایی خود، نیروی خود، استعداد خود، هنر خود، نبوغ خود را به کار گرفتند که ما در جنگ اینها را دیدیم. می‌توان گفت هر روزی یک پدیدهی نو از این جوانهای بااستعداد که رشتههای مهندسی را طی کرده بودند، بُروز پیدا می‌کرد؛ بعد از دوران دفاع مقدّس هم همینجور. حالا همین رشتههای نانو و سلّولهای بنیادی و بایو و این چیزها که ایشان اسم آوردند، اینها همه کارهای بعد از دوران دفاع مقدّس است که باز هم جوانهای مهندس ما در این زمینهها کار کردند. خب، مسئولیتهای مهمّی هم داشتند؛ الان هم که نگاه میکنیم، الحمدلله خیلی از رؤسای کشور مهندسینند و این مایهی اعتراض بعضیها هم هست؛ میگویند دائم مهندسین را میآورند سر کار.
 

 

 کاری که شما باید بکنید این است که اوّلاً این مسئلهی «ما میتوانیم» - که خوشبختانه یک شعار مقبولی در نزد همهی انسانهای منصف در این کشور است - را به مردم نشان بدهید؛ همینطوری که در نوشتهی ایشان هم ذکر شده. در بخشهای مختلف تلاش کنید که کارهای نکرده انجام بگیرد. حالا مثلاً فرض بفرمایید در صادرات خدمات مهندسی ما بیشتر کارهای عمرانی را مشاهده می‌کنیم؛ شما کاری کنید که محصولات مهندسی کشور در مبادلات کشور حضور داشته باشند؛ یعنی واقعاً بتوانیم ما محصول کارهای مهندسین خودمان در کارخانجات و در قطعهسازی و در بخشهای گوناگونِ وسیع مهندسی را در بازار مبادلات بینالمللی جهانی عرضه کنیم؛ این کار مهمّی است که این هم از عهدهی شماها بر میآید؛ یعنی شماها در این زمینه الان مسئولیت دارید، داخل دولت یا مجلس هستید و می‌توانید تصمیم بگیرید.
 

 

 و سعی کنید که این فشار واردات بر کشور را کم کنید؛ این یک مسئلهی واقعاً مهمّی است. امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمیآورد؛ بهانههای مختلفی هم وجود دارد. مثلاً مسئلهی قاچاق؛ رقمهایی که این روزها میگویند، رقمهای عجیبوغریبِ گیجکنندهی بیست و چند میلیارد قاچاق [است‌]! واقعاً سر انسان گیج میرود. خب، حالا آنوقت به بهانهی اینکه قاچاق نشود، پس ما راه را باز کنیم که از طریق قاچاق نیاید، از طریق گمرکات بیاید که ما بتوانیم سودی هم ببریم؛ این به نظر من منطق قویای نیست؛ کاری کنید که محصولات کشور مقهور واردات نشود. این محصولات همان محصولاتی است که در این بخشهای مختلف بهوسیلهی جوانهای بااستعداد ما، مردان مؤمن ما، توانای ما، بعضاً نابغهی ما دارد بهوجود میآید و تولید میشود. این یک نکته است که به نظر من بسیار مهم است.

 


 مسئلهی اقتصاد مقاومتی هم که اشاره کردید، خب، از وقتی که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه از طرف مسئولین - با کم و زیادش - تأیید شده؛ مسئولین مختلف، فعّالان اقتصادی، حتّی فعّالان سیاسی، مسئولین دولتی، مجلس، غیره، مکرّر گفتهاند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمیافتد؛ هیچ اتّفاقی نمیافتد. با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو هیچ بیماری خوب نمیشود؛ دارو را باید مصرف کرد. شما در مجلس، در دولت نگاه کنید ببینید که واقعاً برای اقتصاد مقاومتی به همان مفهوم حقیقی خودش چهکارهایی انجام گرفته و چه کارهایی باید انجام بگیرد. این را به نظر من بهطور جدّی دنبال بکنید. این هم مسئلهی دوّم.

 


 مسئلهی سوّم این است که در باب مسائل مهندسی همانطور که عرض کردم، بگردید دنبال خلأها، ببینید کجا ما خلأ داریم. خب، ما در زمینهی ساخت قطعه، مثلاً فرض کنید که ساخت ماشینآلات خوب است، پیشرفت کردهایم، در زمینههای گوناگونی ابتکارهایی را ما مشاهده میکنیم. مهندسی در طرّاحی، مهندسی در ساخت کارخانجات، آن کارهایی است که ما بایستی اینها را جدّی بگیریم و دنبال بکنیم. اگرچنانچه شما توانستید این سنّت طرّاحی و ابتکار در طرّاحیهای نیازهای گوناگون را جا بیندازید، آنوقت همان سنّت حسنهای است که تا هروقتی که این در کشور وجود دارد، خدای متعال به شما ثواب خواهد داد. کارهایی را که خلأ کشور است، نیاز کشور است، اینها را دنبال بکنید. بههرحال امیدواریم که خداوند به شماها توفیق بدهد، کمکتان کند، بتوانید کارها را انجام بدهید.

 


 خب، الحمدللَّه همانطور که اوّل صحبت اشاره کردم اوّل صحبت، مهندسین ما در مراکز حسّاس زیادند؛ شما، هم در مجلس مهندس زیاد دارید، هم در دولت مهندس زیاد دارید، هم در بخشهای گوناگون؛ به مسئولیت خودتان با استفاده از ابزار مهندسی واقعاً توجّه کنید و اهتمام بورزید؛ ببینید چه چیزهایی را بایست انجام داد، آنها را انشاءالله‌ انجام بدهید. انشاءالله‌ خداوند همهتان را موفّق و مؤید بدارد.

 

انتهای پیام/

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات