دریاچه گهر ملقب به نگین زاگرس حدود ۱۵۰سال پیش درنتیجه یک زمین لرزه بزرگ تشکیل شده است.

دریاچه گهر ملقب به نگین زاگرس   حدود ۱۵۰سال پیش درنتیجه یک زمین لرزه یزرگ ودراثر جنبش گسل اصلی زاگرس درقلب رشته کوه اشترانکوه تشکیل شده است ومنبع اصلی آب آن چشمه های کف دریاچه وآب ورودی حاصل از ذوب برف قلل اشترانکوه از سمت شرقی آن میباشد.

این دریاچه شامل دودریاچه به نامهای گهربزرگ وگهرکوچک میباشد. دریاچه گهربزرگ درارتفاع ۲۳۶۰متری ازسطح دریا قرارگرفته است وطول آن حدود ۱۷۰۰متروعرض آن بین ۴۰۰تا ۸۰۰متر وحداکثرعمق آن ۲۸ متر میباشد. آب دریاچه بسیارزلال وفیروزه ای رنگ میباشدوزیستگاه ماهی قزل الای رنگین کمان وخال قرمز میباشد. گهرکوچک طولی حدود۵۰۰متروعرضی حدود ۱۵۰متردارد که توسط انبوهی ازدرختان بید احاطه شده است وحدود یک کیلومترازگهربزرگ فاصله دارد.

جهت دسترسی به دریاچه گهرکوتاهترین، زیباترین وملایمترین مسیر ازسمت شهرستان الیگودرزمیباشد که درچندسال   اخیرمورداستفاده کوهنوردان وطبیعت گردان قرار گرفته است. این مسیر به دوبخش ماشین رو وپیاده رو تقسیم میشود که بخش ماشین رو حدود۶۵ کیلومتر میباشد که ۴۵کیلومترآن جاده آسفالته و۲۰کیلومترآن جاده شنی میباشدوحدود ۶کیلومترپیاده روی دریک مسیرزیبا شما رابه دریاچه گهرخواهدرساند.

پس از حرکت ازالیگودرز میبایست روستاهای جوشان، ززم، برم، خان آباد وچشمه پرراپشت سرگذاشت ودرانتهای مسیرآسفالته به دشت دالانی (دشت لاله های واژگون) خواهید رسیدکه درماه اردیبهشت زیستگاه هزاران لاله وازگون میباشدوازاینجا به بعد جاده آسفالته به اتمام میرسد ومیبایست حدود ۲۰ کیلومتررا دریک جاده شنی ناهموار ودرامتداد یک رودخانه زیبا با مناظر زیبا طی کنید تادرنهایت به بالای تپه ای به نام تابله خواهیدرسید که تعدادی قبرمربوط به مردم محلی درآنجا قراردارد.

ازاینجا به بعد میبایست حدود ۶ کیلومتر رادریک مسیربسیارزییا با شیب ملایم ومناظرچشم نوازپیاده روی کردودرطول مسیر درسمت چپ شما   رودخانه گهر ودرسمت راست نمای جنوبی قلل اشترانکوه خودنمایی میکنندوپوشش گیاهی منحصربه فرد منطقه زیبایی آن رادوچندان کرده است.

پس ازحدود ۵کیلومتر پیاده روی به گهرکوچک خواهیدرسید که توسط انبوهی ازدرختان بید احاطه شده است ودرنهایت به بالای تپه ای خواهید رسید که ازآنجا دریاچه گهربزرگ درمقابل شما ودرسمت راست شما نمای جنوبی دو قله اصلی اشترانکوه به نام های سن بران (۴۱۵۰متر) وگل گل (۴۱۰۰متر) خودنمایی میکنند.

نکات مهم درسفربه دریاچه گهر:

۱-بهترین فصل اواخر اردیبهشت ماه میباشد که البته شبهایش کمی سرد است.

۲-جهت عزیمت به گهرازسمت الیگودرزحتما ازماشین شاسی بلند یا نیسان یا مینی بوس استفاده نمایید.

۳-تااواسط خرداد ماهیگیری ممنوع است وپس ازآن اخذ مجوز ازمحیط بانی سمت غرب دریاچه الزامی است.

۴-جهت اسکان سمت غرب دریاچه دارای نگهبان وبرق وسکوی چادرزدن میباشدوامنیت بهتری دارد.

۵-دیدن ستاره هارادرآسمان گهرفراموش نکنیدچون بسیار زیبا هستند.

۶-جهت حفظ زیبایی دریاچه حتی الامکان آشغالهای خودرابسوزانید.

۷-اززیبایی طبیعت لذت ببرید ولی آن را تخریب نکنید.


در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات