اولین مناظره نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ از شبکه یک سیما پخش شد مورد توجه مردم قرار گرفت. عکس هایی در همین باره:

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم

مردم و مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

عکس محمود حسینی - تسنیم
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات