انتخابات ریاست جمهوری ایران

هشت نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روزهای تبلیغات را در میان مردم سپری می کنند

روزهای تبلیغات

هشت عکس؛ هشت کاندیدا

روزهای تبلیغات

هشت عکس؛ هشت کاندیدا

روزهای تبلیغات

هشت عکس؛ هشت کاندیدا

روزهای تبلیغات

هشت عکس؛ هشت کاندیدا

روزهای تبلیغات

هشت عکس؛ هشت کاندیدا

روزهای تبلیغات

هشت عکس؛ هشت کاندیدا

روزهای تبلیغات

هشت عکس؛ هشت کاندیدا

روزهای تبلیغات

هشت عکس؛ هشت کاندیدا
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات