اعتراض به عدالتی؛ انگار این ریتم زندگی در چهار گوشه این جهان است؛ بحرین در سکوت خبری سرکوب می شود؛ اما اوباما نمی تواند در سکوت وارد آفریقای جنوبی شود؛ عکس ها را ببینید؛ چهره ناآرامی را در اروپا؛ خاورمیانه و…

Bahraini riot police car

بحرین؛ سرکوب در سکوت

Anti Obama March - South-Africa

صدای آفریقا علیه مرد کشتارها؛ صهیونیست و…

Brazil-Riot police clash with demonstrators

برزیل؛ سپرها علیه اعتراض به گرانی، فساد و فقر

Cairo-Egypt

قاهره؛ با مرسی، بدون مرسی

Santiago-Chile

شیلی؛ به نظام آموزش برسید

Taksim Square- Istanbul

میدان تقسیم در استانبول؛ تقسیم خشونت

protest against the visit of Barack Obama to Pretoria-South-Africa

اعتراض علیه ورود اوباما به پرتوریا در آفریقای جنوبی

Sofia-Bulgaria - against graft and organized crime

صوفیه - بلغارستان؛ علیه اختلاس و جرام سازمان یافته
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات