رویترز جشن آنها را به تصویر کشیده است. آنها با گاو بازی می کنند یا گاو آنها را به بازی گرفته است…

۲۱۷۶۵۶۳,۲۱۷۶۵۶۹,۲۱۷۶۵۷۴,۲۱۷۶۵۷۶,۲۱۷۶۵۸۶,۲۱۷۶۵۸۷,۲۱۷۶۵۸۸,۲۱۷۶۵۸۹,۲۱۷۶۵۹۰,۲۱۷۶۵۹۱,۲۱۷۶۵۹۲,۲۱۷۶۵۹۳,۲۱۷۶۵۹۴
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات