محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک طرح تحقیقاتی تاثیر عصاره آبی زعفران و دو ترکیب موجود در آن شامل کروسین و سافرانال در کاهش فشار خون را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش افکارنیوز ، این تحقیق توسط دکتر محسن ایمن شهیدی، دکتر حسین حسین زاده و دکتر یاسر جواد پور از اعضاء هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

در این مطالعه، اثر عصاره آبی زعفران و دو ترکیب موجود در آن، کروسین و سافرانال در کاهش فشار خون با فشار خون طبیعی و همچنین فشار خونی شده با داروی (دزوکسی کورتیکواسترون استات) مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق سه دوز کروسین (۵۰mg/kg و ۱۰۰،۲۰۰) سافرانال (۲۵/۰,۵/۰,۱ mg/kg) و عصاره آبی (۵/۲,۵, ۱۰ mg/kg) به صورت داخل وریدی به گروههای ۵ تایی از حیوانات با فشار خون طبیعی یا بالا تزریق شد و اثر آنها بر روی میانگین فشار خون شریانی (MABP) و ضربان قلب بررسی شد.

بر این اساس: عصاره آبی زعفران، کروسین و سافرانال، فشار خون شریانی را به صورت وابسته به دوز در حیوانات با فشار خون طبیعی و فشار خون بالا، کاهش داد. برای مثال تجویز ۱۰ mg/kgعصاره آبی، ۱mg/kg سافرانال و ۲۰۰mg/kg کروسین، به ترتیب باعث ۷/۸+- ۶۰،۲/۵+- ۵۰ و ۸/۳+-۵۱ میلی متر جیوه کاهش در فشار خون شریانی شد.

با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که عصاره آبی کلاله زعفران اثرات پایین آورنده فشار دارد که به نظر می رسد دست کم، بخشی از آن ناشی از دو ترکیب موثره موجود در گیاه، یعنی کروسین و سافرانال، می باشد و سافرانال در پایین آوردن فشار خون، قدرت اثر بیشتری نسبت به کروسین دارد.

کروسین و سافرانال دو ماده موثره در زعفران هستند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات