در ۵ جلسه از این تمرین چیزی حدود ۳۵۰۰ کالری خواهید سوزاند، که برابر است با نیم کیلو چربی!

به گزارش افکارنیوز ، تمرین پیش رو بوسیله تردمیل، طراحی شده است تا حداکثر بازدهی را داشته باشد، سوزاندن ۷۰۰ کالری فقط در یک ساعت بر روی تردمیل. عالی ست، نه؟

این تمرین را ۳ – ۴ بار در هفته انجام دهید تا طی چند هفته کلی چربی بسوزانید، البته در صورتی که همزمان رژیم غذایی تان را نیز رعایت کنید.

برنامه این است:


در زیر تفکیک دقیقه به دقیقه انجام شده است. این تفکیک برای یک خانم با وزن حدود ۸۰ کیلو انجام شده است.

۱۰ دقیقه ی اول


۳ دقیقه – ۰٪ شیب. ۸.۴ کیلومتر در ساعت – ۲۵ کالری می سوزد (گرم کردن)
۱ دقیقه – ۱٪ شیب. ۴/۶ کیلومتر در ساعت – تا الان ۳۶ کالری سوخته
۱ دقیقه – ۳٪ شیب. ۲/۷ کیلومتر در ساعت – تا الان ۴۹ کالری سوخته
۱ دقیقه – ۱٪ شیب. ۸.۴ کیلومتر در ساعت – تا الان ۵۷ کالری سوخته
۲ دقیقه – ۶٪ شیب. ۲.۷ کیلومتر در ساعت – تا الان ۸۴ کالری سوخته
۲ دقیقه – ۰٪ شیب. ۸.۴ کیلومتر در ساعت – در مجموع ۱۰۰ کالری خواهد سوخت

۱۰ دقیقه های پس از آن


۱ دقیقه – ۶٪ شیب. ۲.۷ کیلومتر در ساعت – ۱۴ کالری می سوزد
۲ دقیقه – ۴٪ شیب. ۶.۵ کیلومتر در ساعت – تا الان ۳۵ کالری سوخته
۱ دقیقه – ۶٪ شیب. ۲/۷ کیلومتر در ساعت – تا الان ۴۹ کالری سوخته
۳ دقیقه – ۴٪ شیب. ۶.۵ کیلومتر در ساعت – تا الان ۸۱ کالری سوخته
۱ دقیقه – ۶٪ شیب. ۲.۷ کیلومتر در ساعت – تا الان ۹۵ کالری سوخته
۲ دقیقه – ۴٪ شیب. ۴.۶ کیلومتر در ساعت – در مجموع ۱۲۰ کالری خواهد سوخت

در طول ۵۰ دقیقه ی آخر این تمرین، شما در مجموع ۶۰۰ کالری خواهید سوزاند. این مقدار را با ۱۰۰ کالری که در ۱۰ دقیقه ی اول روی تردمیل سوزاندید جمع کنید، و حالا شما در مجموع ۷۰۰ کالری انرژی سوزانده اید!

در ۵ جلسه از این تمرین چیزی حدود ۳۵۰۰ کالری خواهید سوزاند، که برابر است با نیم کیلو چربی!

اگر شما این تمرین را ۵ بار در هفته به مدت یک ماه انجام دهید، حدود ۲ کیلو چربی خواهید سوزاند. اگر همین تمرین را به مدت یک سال تکرار کنید، تقریبا ۲۳ کیلو وزن کم خواهید کرد!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات