نتایج یک تحقیق جدید که به طرفداران طبیعت و پارکهای شهری دلیلی برای ترویج آرمانشان می دهد، نشان داد که بازگشت به طبیعت تأثیر مثبتی روی سلامت روانی دارد.

به گزارش افکارنیوز ، افسردگی نگرانی اصلی بخش سلامت عمومی در رابطه با ۸۰ درصد از جمعیت مردمی است که دارای درآمدهای متوسط تا بالا بوده و در شهرها زندگی می کنند.

این افراد همواره به باغ، پارک و فضاهای طبیعی دسترسی ندارند.

برخی از تحقیقات نشان می دهد که بین فضای سبز و احساس شادی یک رابطه مستقیم وجود دارد اما محققان تاکنون یک ارتباط علی و معلولی در این زمینه قائل نشده بودند.

متیو پی وایت و همکارانش از دانشگاه اکستر تصمیم گرفتند که این موضوع را ثابت کنند. آنها برای این موضوع وضعیت سلامت روانی صدها نفر از بریتانیاییهایی را بررسی کردند که از یک محله شهری خاکستری به یک محله شهری سبزتر نقل مکان کرده بودند.

آنها با بررسی این اطلاعات طی یک دوره پنج ساله به این نتیجه رسیدند که افرادی که به محله های سبزتر نقل مکان کرده اند شادتر هستند و پس از این نقل مکان شادتر باقی مانده اند.

محققان در تحقیقاتی که نتایج آن در مجله علم و فناوری زیست محیطی نتیجه گیری کرده اند که سیاستهای زیست محیطی برای افزایش فضای سبز شهری دارای مزایای قابل توجهی در سلامت عمومی است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات