در دو ماهه نخست ۱۳۹۲ پنج کشور در مجموع حدود ۸۰.۱۶ درصد از وزن و ۶۹.۲۱ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان را به خود اختصاص دادند.

براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری چین، عراق، امارات، افغانستان و هند پنج بازار بزرگ صادراتی ایران بودند. این در حالی است که در مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۱ عراق، چین، امارات، افغانستان و هند پنج بازار بزرگ صادراتی ایران بودند.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که در سال جاری تاکنون تغییر چندانی در بازارهای صادراتی عمده ایران رخ نداده و تنها چند جابه جایی کوچک بین این بازارها رخ داده است.

در مدت زمان یادشده صادرات ایران به چین از نظر ارزشی ۴۸.۱۱ و صادرات به هند ۳۱.۴۸ درصد افزایش یافت. اما صادرات به کشورهای عراق، امارات و افغانستان به ترتیب ۳.۸۳،۶. ۴۴ و ۶.۲۰ درصد کاهش یافت.

همچنین قاره آسیا با ۹۰.۹۲ درصد بیشترین سهم را از نظر ارزش در کل صادرات ایران به خود اختصاص داد. آفریقا با ۴.۴۰ درصد، اروپا با ۲.۲۳ درصد، آمریکا با ۰.۳۴ درصد و اقیانوسیه با ۰.۰۶ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات