هیات وزیران دستورالعمل خرید دستگاه های دولتی از بخش خصوصی و تعاونی تا ۱۰درصد اعتبارات را بر اساس بودجه ۹۲ ابلاغ کرد.

در بند ۱۷ قانون بودجه ۹۲ کل کشور آمده است: به منظور کاهش هزینه ها و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت، به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبار ردیفهای دستگاه های اجرایی مربوط در جدول شماره (۷) این قانون کسر و معادل آن از ردیفهای مربوط در جدول شماره (۹) این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام نماید. آیین نامه این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر تا یک ماه بعد از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (١٧) قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ب - بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) : انواع شرکت ها، مؤسسات، سازمان ها نهادها، تشکل ها، انجمن ها، جمعیت ها، کانون ها و شوراهای خصوصی و تعاونی که دارای مجوز قانونی برای فعالیت های حرفه ای و تخصصی هستند.

ج - خدمت: خروجی نهایی فعالیت های دستگاه های اجرایی که برای متقاضیان ارایه شده و کمیت پذیر و قابل اندازه گیری باشد نظیر صدور و ثبت اسناد مالی، تولید نهال، تربیت دانش آموز، مداوای بیمار، صدور مجوز برای بهره برداری از مراکز فرهنگی و کتابخانه ها.

د - هزینه پایه کالا یا خدمت: هزینه ای که توسط کارگروه موضوع ماده (۴) این آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات و برای خرید کالا یا خدمت ملاک عمل قرار می گیرد.

ه - دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی که دارای ردیف اعتباری در جدول شماره ٧ قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور بوده و دارای اختیار خرید کالا یا خدمت براساس قوانین و مقررات از بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) می باشند.

ماده ۲- دستگاه های اجرایی پیشنهاد خود را در خصوص خرید کالا یا خدمت از بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) در چارچوب فرم (برگه) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است حداکثر تا پایان دی ماه سالجاری برای تأیید به معاونت اعلام می نمایند.

ماده ۳- اعتبارات موضوع این آیین نامه با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، از سقف اعتبارات مربوط در جدول شماره (٧) قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور، کسر و به ردیف مربوط در جدول شماره (٩) قانون یادشده اضافه می گردد تا در قالب موافقتنامه های متبادله با معاونت جهت خرید کالا یا خدمت از بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) اختصاص یابد.

تبصره ۱- منظور از اعتبارات، اعتبار هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای، مالی و اختصاصی مصوب می باشد که با رعایت ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣٥١ تخصیص می یابد.

تبصره ۲- اعتبارات انتقال یافته به جدول شماره (٩) قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور، برای خرید کالا یا خدمت از بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) پس از انعقاد قرارداد و ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی تخصیص خواهد یافت.

ماده ۴- به منظور تعیین کالا و خدمت موردنیاز که از بخش غیردولتی (خصوصی - تعاونی) قابل خرید است، کارگروه اجرایی متشکل از معاون اداری و مالی و یا توسعه مدیریت و یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیرکل امور مالی با تأیید وزیر و یا رییس دستگاه با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می گردد:
الف - تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک کالا یا خدمت و اعلام آن به معاونت از طریق رییس دستگاه اجرایی.
ب - اطلاع رسانی در خصوص صلاحیت فنی بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) و اعلام عمومی آن از طریق رسانه ها.
ج - تعیین هزینه های پایه کالا یا خدمت.
د - تعیین شرح قراردادهای خرید از بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) به تفکیک روش های تعیین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۵- خدماتی که براساس این آیین نامه از بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) تأمین می شوند، باید مشخص و کمیت پذیر باشند به نحوی که بتوان بر کمیت و کیفیت خدمات خریداری شده نظارت کرد.
ماده ۶- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط باشند و با تأیید دستگاه اجرایی توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را داشته باشند. انتخاب بخش غیردولتی (خصوصی تعاونی) به صورت رقابتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۷- دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد بند (١٧) قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور را به معاونت ارایه نمایند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات