قیمت انواع خودرو در بازار ۶ مهر به شرح زیر است:

اتومبیل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان )

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ۲ (بازار/ تومان )

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵ ( بازار/ تومان )

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان )

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان )

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان )

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۶ (نمایندگی/ تومان )

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۶ (بازار/ تومان )

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( نمایندگی/ تومان )

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( بازار/ تومان )

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان )

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پارس سال (نمایندگی/ تومان )

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

۲۰۷ دنده اتوماتیک (بازار/ تومان )

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پارس سال (بازار/ تومان )

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

سمند ال ایکس (نمایندگی/ تومان )

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ایکس (بازار/ تومان )

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک )

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

تیبا (بازار/ تومان )

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تندر ۹۰ مدل E۲ ( نمایندگی/ تومان )

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

تندر ۹۰ مدل E۲ ( بازار/ تومان )

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پرادو (نمایندگی/ تومان )

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو (بازار/ تومان )

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (نمایندگی/ تومان )

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (بازار/ تومان )

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳ (نمایندگی/ تومان )

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳ (بازار/ تومان )

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

یاریس هاچ بک (نمایندگی/ تومان )

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

یاریس هاچ بک (بازار/ تومان )

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ - LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک )

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ - LE کیسه هوا (بازار/ تومان )

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ - LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک )

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ - LE کیسه هوا (بازار/ تومان )

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ - LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک )

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ - LE کیسه هوا (بازار/ تومان )

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی (نمایندگی/تومان )

۷۴, ۴۰ ۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی (بازار/تومان )

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (نمایندگی/تومان )

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (بازار/تومان )

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (نمایندگی/تومان )

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (بازار/تومان )

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

(% ۰ ) ۰

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات