تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ کل کشور منتشر شد.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در بخش منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال ۱۳۹۰ آمده است: برداشت مستقیم مبلغ دو میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۲.۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰) دلار توسط شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، مغایر با مفاد حکم جزء ب بودجه سال ۹۰ است . مبلغ نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و پنجم میلیون و چهارصد هزار (۹۲.۲۸۵.۴۰۰.۰۰۰) دلار به عنوان علی الحساب پرداخت های این جزء، به طور مستقیم به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.

 

گزارش عملکرد این جزء در مقاطع سه ماهه، علیرغم تایید سازمان حسابرسی، تشکیل کارگروه و تایید وزیر نفت، تاکنون به امضای سایر اعضای کارگروه (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی) نرسیده است. گزارش عملکرد نهایی این جزء تهیه ولی تاکنون به تاییدسازمان حسابرسی نرسیده است.

در این گزارش می خوانیم: در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون (۲.۳۶۱.۰۰۰۰۰۰) دلار بابت تعهدات بیع متقابل از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی (سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران) ، مایعات و فرآورده های نفتی پرداخت شده است.

طبق مفاد جزء (ب) این بند، بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عهده شرکت ملی نفت ایران است. از آنجایی که سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی، چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) است، لذا خزانه داری کل کشور می بایست هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵%) از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده به منظور بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون و ششصد و نود و نه هزار و پانصد و بیست و دو (۱.۷۰۰.۶۹۹.۵۲۲) دلار را از مبالغ پرداختی به شرکت ملی نفت ایران (موضوع سهم ۱۴.۵ درصد) کسر می کرد.


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ پس از واریز ۱۴.۵ درصد مبالغ واریزی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه داری کل کشور، در تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۲۸ بنا به درخواست خزانه داری کل کشور، به دلیل عدم تفکیک منابع بازپرداخت بیع متقابل (نفت، مایعات و فرآورده های نفتی) مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و نهصد و نود و پنج (۱.۹۲۵.۸۲۷.۹۹۵) دلار (معادن ۸۵.۵ درصد کل مبلغ بازپرداخت بیع متقابل تا تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۲۸) را بابت بازپرداخت تعهدات بیع متقابل از حساب های شرکت ملی نفت ایران برداشت و جهت تامین تکالیف بند (۲) این قانون اختصاص داده است. لذا مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و سه (۲۲۵.۱۲۸.۴۷۳) دلار از محل سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران کسر و بابت بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اختصاص یافته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.

در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور عملکرد ردیف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱و ۲۱۰۱۰۹ در این بودجه مورد بررسی قرار گرفته و تصریح شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کسر و پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، مبلغ پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و یکصد هزار (۵۴.۳۸۷.۱۰۰.۰۰۰) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال ۱۳۹۰ را برخلاف حکم این بند با نرخ خرید ارز مرجع، خریداری نموده و تا سقف نرخ محاسباتی مبنای ردیف ۲۱۰۱۰۱ (۱۰۵۰۰ ریال) را جهت تامین ردیف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱و ۲۱۰۱۰۹ به حساب های خزانه داری کل کشور واریز و تفاوت حاصل با نرخ محاسباتی مبنای ردیف ۲۱۰۱۰۱ (۱۰۵۰۰ ریال) را به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۹ نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده است.

اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خرید ارز ردیف های درآمدی مذکور به نرخ خرید مرجع (کمترین نرخ) ، مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پنجاه و سه میلیارد (۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر از سقف ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ به این ردیف پرداخت نموده که مبین رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کسر و پرداخت ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم ردیف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹، از مازاد ارز حاصل به میزان نه میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و دویست هزار (۹.۵۴۶.۲۰۰.۰۰۰) دلار (به شرح جدول شماره ۶) ، قبل از تامین مصارف موضوع بند (۲) این قانون، مبلغ سیصد و چهل میلیون دلار (۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰) را (به شرح جدول شماره ۷) به حساب ذخیره ارزی واریز نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد .

در ادامه این گزارش آمده است: مبلغ نه میلیارد و دویست و شش میلیون و دویست هزار (۹.۲۰۶.۲۰۰.۰۰۰) دلار از مازاد درآمد موضوع این جزء که از ارقام زیر تشکیل شده، بابت تکالیف موضوع بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور پرداخت شده است؛

۱. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۰، مبلغ سه میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد هزار (۳.۵۸۶.۳۰۰.۰۰۰) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را بابت مطالبات از خزانه داری کل کشور (پرداخت های بانک مرکزی به خزانه داری در پایان سال ۱۳۸۹) ، برداشت نموده بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ مذکور را در اسفندماه سال ۱۳۹۰ (به موجب قانون الزام دولت به اجرای این جزء مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۳ به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمود. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برداشت مبلغ مذکور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ و واریز به حساب خزانه داری کل کشور در اسفندماه مغایر با مفاد این جزء می باشد . این موضوع طی گزارش مورخ ۱۳۹۱.۱۶.۱۹ جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال گردیده است. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم برگشت مبلغ سیصد و چهل میلیون (۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار (واریزی به حساب ذخیره ارزی) به حساب خزانه داری کل کشور مغایر با مفاد حکم این جزء و قانون الزام دولت به اجرای آن می باشد.

۲. مبلغ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به مبلغ سه میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون و یکصد هزار (۳.۶۹۴.۱۰۰.۰۰۰) دلار.

۳. برداشت مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار (۱.۹۲۵.۸۰۰.۰۰۰) دلار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با اعلام خزانه داری کل کشور) از حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران بابت اعمال حساب بیع متقابل و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور .

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات