جدول واردات ۱۲ قلم کالای اساسی در مهرماه امسال منتشر شد که براساس آن، در مجموع واردات کالاهای اساسی در این مدت به یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۴۸۲ تن به ارزش بیش از ۲۵ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال رسید.

به گزارش افکارنیوز ، جدول واردات ۱۲ قلم کالای اساسی در مهرماه امسال (مورد تائید گمرک ایران) نشان می دهد در این مدت ۱۶۶ هزار و ۶۵۳ تن برنج به ارزش بیش از ۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال واردات کشور شده که نسبت به مدت مشابه در شهریورماه ۹۲ (۱۶۲ هزار و ۹۷۹ تن برنج به ارزش بیش از ۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال) از لحاظ ارزشی با ۱۱.۸۹ درصد کاهش ولی از حیث وزنی با ۲.۲۵ درصد افزایش مواجه شده است.

واردات تخم مرغ از ۱۵ تن به ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال در شهریورماه به ۱۹ تن به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال در مهرماه رسیده است که از لحاظ ارزشی ۷۰.۳۶ درصد و از حیث وزنی ۲۴.۶۳ درصد افزایش نشان می دهد.

در همین حال، در شهریورماه واردات جو نداشتیم اما در مهرماه ۴۰ هزار و ۲۰۷ تن جو به ارزش بیش از ۳۳۹ میلیارد ریال وارد کشور شده است.

در مهرماه امسال واردات دارو به یکهزار و ۹۹ تن به ارزش بیش از ۲ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال رسیده، این در حالی است که واردات این کالا در شهریورماه یکهزار و ۵۷۹ تن به ارزش بیش از ۳ هزار و ۶۵ میلیارد ریال بوده است. برهمین اساس، واردات دارو در مهرماه امسال نبست به شهریورماه از لحاظ وزنی ۳۰.۳۸ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۱.۶۴ درصد کاهش یافته است.

همچنین در مهرماه امسال ۱۸۸ هزار و ۲۴۶ تن ذرت به ارزش بیش از یکهزار و ۸۶۶ میلیارد ریال وارد کشور شده است که نسبت به شهریورماه (۲۷ هزار و ۶۹۰ تن ذرت به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال) از لحاظ وزنی ۵۷۹.۸۵ درصد و از حیث ارزشی ۵۴۲.۷۹ درصد افزایش نشان می دهد.

جدول واردات ۱۲ قلم کالای اساسی در مهرماه امسال نشان می دهد در این مدت ۲۰۱ هزار و ۴۰۹ تن روغن خام به ارزش بیش از ۵۸۰۰ میلیارد ریال واردات کشور شده که نسبت به مدت مشابه در شهریورماه ۹۲ (۲۲۵ هزار و ۴۱۵ تن روغن خام به ارزش بیش از ۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال) از لحاظ ارزشی با ۱۲.۹۹ درصد و از حیث وزنی با ۱۰.۶۵ درصد کاهش مواجه شده است.

واردات قند و شکر از ۱۵۸ هزار و ۵۵۸ تن به ارزش بیش از ۲ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال در شهریورماه به ۲۰۷ هزار و ۸۳ تن به ارزش بیش از ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال در مهرماه رسیده است که از لحاظ ارزشی ۲۵.۴۵ درصد و از حیث وزنی ۳۰.۶۰ درصد افزایش نشان می دهد.

در همین حال، در مهرماه واردات کره ۳ هزار و ۱۰۷ تن به ارزش بیش از ۳۷۶ میلیارد ریال رسیده، این در حالی است که واردات این کالا در شهریورماه ۲ هزار و ۹۴۰ تن به ارزش بیش از ۳۳۶ میلیارد ریال بوده است. برهمین اساس، واردات کره در مهرماه نسبت به شهریورماه از لحاظ ارزشی با ۱۱.۷۲ درصد و از حیث وزنی با ۵.۶۷ درصد رشد مواجه شده است.

همچنین در مهرماه امسال ۲۷۷ هزار و ۷۷۸ تن کنجاله سویا به ارزش بیش از ۴ هزار و ۳۳ میلیارد ریال وارد کشور شده است که نسبت به شهریورماه (۸۳ هزار و ۳۰۱ تن کنجاله به ارزش بیش از یکزهرار و ۲۲۶ میلیارد ریال) از لحاظ وزنی ۲۳۳.۴۶ درصد و از حیث ارزشی ۲۲۸.۷۹ درصد افزایش نشان می دهد.

جدول واردات ۱۲ قلم کالای اساسی از واردات ۲۷۰ هزار و ۶۳۹ تن گندم به ارزش بیش از ۲ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال در مهرماه حکایت دارد که نسبت به مدت مشابه در شهریورماه ۹۲ (۱۱۵ هزار و ۳۶۴ تن گندم به ارزش بیش از یکهزار و ۱۱۳ میلیارد ریال) از لحاظ ارزشی با ۱۰۳.۳۱ درصد و از حیث وزنی با ۱۳۴.۵۹ درصد افزایش مواجه شده است.

البته در مهرماه امسال ۷ هزار و ۹۶۱ تن گوشت قرمز به ارزش بیش از ۹۴۵ میلیارد ریال وارد کشور شده، این در حالی است که واردات این کالای مصرفی در شهریورماه ۹ هزار و ۱۵۴ تن به ارزش بیش از یکهزار و ۳۰ میلیارد ریال بوده است. برهمین اساس، واردات گوشت قرمز در مهرماه نسبت به شهریورماه از لحاظ ارزشی ۸.۲۹ درصد و از حیث وزنی ۱۳.۰۳ درصد کاهش نشان می دهد.

واردات گوشت مرغ هم از یکهزار و ۱۵۳ تن به ارزش بیش از ۷۳ میلیارد ریال در شهریورماه به ۳ هزار و ۲۷۹ تن به ارزش بیش از ۱۹۷ میلیارد ریال در مهرماه رسیده است که از لحظ وزنی ۱۸۴.۳۳ درصد و از حیث ارزش ۱۷۰.۹۷ درصد افزایش حکایت دارد.

در مجموع واردات کالاهای اساسی از ۷۸۸ هزار و ۱۴۹ تن به ارزش بیش از ۲۰ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال به یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۴۸۲ تن به ارزش بیش از ۲۵ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال در مهرماه امسال افزایش یافته است.

جدول واردات کالاهای اساسی در مهرماه
ردیف کالا مهرماه سال ۱۳۹۲ شهریور ماه سال ۱۳۹۲ درصد تغییرات مهر ماه نسبت به شهریورماه
وزن (تن) ارزش (میلیون ریال) ارزش (هزار دلار) وزن (تن) ارزش (میلیون ریال) ارزش (هزار دلار) وزن ریال دلار
۱ برنج ۱۶۶۶۵۳ ۴۳۱۸۲۷۹ ۱۷۴۱۵۱ ۱۶۲۹۷۹ ۴۹۰۱۲۰۰ ۱۹۷۷۴۴ ۲.۲۵ ۱۱.۸۹- ۱۱.۹۳-
۲ تخم مرغ ۱۹ ۱۲۷۶۴ ۵۱۴ ۱۵ ۷۴۹۲ ۳۰۲ ۲۴.۶۳ ۷۰.۳۶ ۶۹.۸۸
۳ جو ۴۰۲۰۷ ۳۳۹۹۳۹ ۱۳۷۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
۴ دارو ۱۰۹۹ ۲۴۰۴۳۵۰ ۹۶۷۴۸ ۱۵۷۹ ۳۰۶۵۸۴۷ ۱۲۳۷۳۹ ۳۰.۳۸- ۲۱.۶۴- ۲۱.۸۱-
۵ ذرت ۱۸۸۲۴۶ ۱۸۶۶۹۸۶ ۷۵۱۰۵ ۲۷۶۹۰ ۲۹۰۴۵۱ ۱۱۷۳۳ ۵۷۹.۸۵ ۵۴۲.۷۹ ۵۴۰.۱۱
۶ روغن خام ۲۰۱۴۰۹ ۵۸۰۰۶۶۷ ۲۳۳۸۴۳ ۲۵۵۴۱۵ ۶۶۶۶۴۳۱ ۲۶۹۰۲۳ ۱۰.۶۵- ۱۲.۹۹- ۱۳.۰۸-
۷ قند و شکر ۲۰۷۰۸۳ ۲۲۷۳۶۳۹ ۱۰۷۷۸۲ ۱۵۸۵۵۸ ۲۱۳۱۲۳۰ ۸۵۹۸۷ ۳۰.۶۰ ۲۵.۴۵ ۲۵.۳۵
۸ کره ۳۱۰۷ ۳۷۶۴۳۱ ۱۵۱۶۷ ۲۹۴۰ ۳۳۶۹۴۶ ۱۳۵۹۹ ۵.۶۷ ۱۱.۷۲ ۱۱.۵۴
۹ کنجاله سویا ۲۷۷۷۷۸ ۴۰۳۳۰۰۶ ۱۶۲۴۷۷ ۸۳۳۰۱ ۱۲۲۶۶۱۸ ۴۹۵۱۱ ۲۳۳.۴۶ ۲۲۸.۷۹ ۲۲۸.۱۶
۱۰ گندم ۲۷۰۶۳۹ ۲۲۶۴۶۲۶ ۹۱۲۷۱ ۱۱۵۳۶۴ ۱۱۱۳۸۶۹ ۴۴۹۳۷ ۱۳۴.۵۹ ۱۰۳.۳۱ ۱۰۳.۱۱
۱۱ گوشت قرمز ۷۹۶۱ ۹۴۵۱۹۳ ۳۸۱۱۱ ۹۱۵۴ ۱۰۳۰۵۹۲ ۴۱۵۹۵ ۱۳.۰۳- ۸.۲۹- ۸.۳۸-
۱۲ گوشت مرغ ۳۲۷۹ ۱۹۷۹۷۸ ۷۹۷۴ ۱۱۵۳ ۷۳۰۶۲ ۲۹۴۷ ۱۸۴.۳۳ ۱۷۰.۹۷ ۱۷۰.۶۰
جمع کالاهای فوق ۱۳۶۷۴۸۲ ۲۵۲۳۱۸۵۸ ۱۰۱۶۸۵۲ ۷۸۸۱۴۹ ۲۰۸۴۳۷۳۹ ۸۴۱۱۱۷ ۷۳.۵۱ ۲۱.۰۵ ۲۰.۸۹

به گزارش مهر، دولت اخیرا در بخشنامه جدیدی به منظور تسهیل در واردات کالاهای اساسی اعلام کرده است که مبنای محاسبه نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، قانون بودجه سال جاری است.

در متن این بخشنامه آمده است: به منظور تسهیل در تامین کالاهای اساسی مقرر می گردد مبنای محاسباتی نرخ ارز واردات انواع روغن خام، شکر، برنج، کره، شیرخشک و نهاده های دام و طیور شامل جو، ذرت و کنجاله سویا بر اساس نرخ مصوب قانون بودجه سال جاری ملاک عمل قرار می گیرد. گندم همچنان مشمول دریافت ارز با نرخ ۱۲۲۶۰ ریال است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات