علی رغم آنکه بعضی مسئولان دولتی می گویند برای تامین و پرداخت یارانه نقدی با موانع قانونی و عملیاتی جدی مواجه هستند، قانون بودجه ۹۲ در کنار اظهارات بعضی دیگر از مسئولان سؤالاتی درباره صحت این ادعا مطرح می کند.

به گزارش افکارنیوز ، مسئولان دولتی می گویند برای پرداخت یارانه نقدی با کمبود منابع گسترده ای مواجه هستند. حذف سه دهک از یارانه بگیران در سال جاری یا سال آینده هم به همین دلیل از سوی دولت مطرح شده است.

با این وجود توجه به قوانین بودجه در سال های بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ادعای مسئولان دولتی را با چالش جدی مواجه می کند.

بر این اساس، علی طیب نیا وزیر اقتصاد درباره میزان کسری منابع یارانه نقدی گفته است: «مجموع پرداخت های نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۲،۲۸ هزار میلیارد تومان است. »

وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون ۵۰ درصد افزایش قیمت های حامل های انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود، افزوده است: «بنابراین باید در سال جاری ۱۴ هزار میلیارد تومان به یارانه های نقدی پرداخت شود. مسلم است که فاصله ۱۴ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان منابعی خواهد بود که به صورت خارج از قانون هدفمندی یارانه ها باید تأمین شود. »

وزیر اقتصاد با توجه به ادعای کسری ۱۱۰ هزار میلیاردی بودجه دولت، تامین چنین اعتباری را سخت و تحمیلی به بودجه عمرانی دانسته است.

بر اساس گفته های طیب نیا، دولت در تامین منابع یارانه نقدی با کسری ۲۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است.

اما به نظر می رسد آنچه وزیر اقتصاد می گوید با قوانین بودجه در سال های بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جمله قانون بودجه ۹۲ مطابقت ندارد.

*تناقض اظهارات وزیر اقتصاد درباره یارانه نقدی با قانون بودجه ۹۲

در بندهای ۸۰ و ۸۱ قانون بودجه ۹۲ درباره هدفمندی یارانه ها آمده است:

۸۰- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل موارد ذیل است:

۱-۸۰- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد (۱) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵ دی ۸۸

۲-۸۰- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد (۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

تبصره ۱- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون، ممنوع است.

تبصره ۲- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیفها ممنوع است.

۸۱- منابع مندرج در بند (۸۰) به شرح ذیل هزینه می گردد:

۱-۸۱- تا مبلغ چهارصد و ده هزارمیلیارد (۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها

۲-۸۱- تا مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها

۳-۸۱- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

به عبارت ساده تر، علیرغم آنکه در قانون هدفمندی از اختصاص سهم ۳۰ درصدی به صنعت و ۲۰ درصدی به دولت در کنار سهم ۵۰ درصدی یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی سخن گفته شده است اما در قوانین بودجه سال های بعد از اجرای قانون هدفمندی از جمله بودجه ۹۲ مجلس به دولت مجوز داده است ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.

از سوی دیگر ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است که در سال های قبل نیز از همین محل تامین شده اند. اگرچه بعضی مسئولان سابق از جمله سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت کمبود اصلی یارانه ها را در تحقق این درآمدها می دانند.

بر این اساس مجلس به دولت اجازه داده است ۴۱ هزار میلیارد تومان از دو منبع ذکر شده در مواد ۸۰-۱ و ۸۰-۲ قانون بودجه را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.

قانون بودجه ۹۲ برای سهم صنعت و دولت حداکثر ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

با توجه به قانون بودجه ۹۲ به نظر می رسد دولت نباید به جز بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و گاز که در سال جاری به شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته است، کمبود دیگری در پرداخت یارانه نقدی داشته باشد.

نکته مهم دیگر آن است که بر اساس گفته های مسئولان قدیمی و جدید شرکت ملی نفت یعنی آقایان خطیبی و قمصری، ایران به اندازه پیش بینی شده در بودجه نفت فروخته و درآمد نفتی کسب کرده است و از این نظر هم نباید مشکلی در تامین منابع بودجه وجود داشته باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری:

۱- هرچند طبق قانون هدفمندی باید ۵۰ درصد درآمد هدفمندی برای پرداخت یارانه نفدی مصرف شود ولی در سال ۱۳۹۲ همانند سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰، مجلس در قانون بودجه مجوز قانونی برای پرداخت کلیه یارانه نقدی مورد نیاز مردم را که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد هدفمندی است، داده است و برای همین ادعای دولت در زمینه اینکه با مانع قانونی در این زمینه یعنی استفاده از بخش اعظم درآمد هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است، بلاوجه و نادرست به نظر می رسد.

۲- هرچند عموما گفته می شود و وزیر اقتصاد هم تاکید دارد که تنها محل درآمد قانون هدفمندی یارانه ها، اصلاح قیمت حامل های انرژی است ولی در سال ۱۳۹۲ همانند سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، مجلس در قانون بودجه مجوز قانونی جهت استفاده از یارانه های مربوط به نان و برق و سایر کالاها مطابق قانون بودجه را جهت هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه های نقدی داده است.

این مبلغ در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به همین موضوع و با عنایت به اینکه درآمد دولت از اصلاح قیمت حامل های انرژی بنا بر گفته وزیر اقتصاد، ۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت اصولا برای پرداخت یارانه نقدی به جز موردی که درباره سهم شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شد، با کسری بودجه مواجه نیست.

مگر آنکه در مسیر تحقق این درآمد ۱۱.۲ میلیارد دلاری مشکلاتی ایجاد شده و بخضی از آن محقق نشود.

۳- به نظر می رسد دولت نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ واقعی یعنی تحقق درآمدها، با مانع خاصی جهت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال جاری مواجه نیست و تلاش دولت جهت حذف سه دهک جمعیتی برای از دریافت کنندگان یارانه نقدی شاید دلایلی دیگری داشته باشد.

طبعا مسئولان دولتی خود باید درباره این دلایل احتمالی و عدم تطبیق اظهاراتشان با قوانین بودجه سالانه توضیح دهند.

اما لااقل به صورت قطعی می توان گفت میزان کسری منابع یارانه نقدی با میزانی که از سوی مسئولان دولتی اعلام می شود فاصله بسیار بسیار زیادی دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات