مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ بیکاری در سال ۹۱ را با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به سال ۹۰ معادل ۱۲.۲ درصد اعلام کرد.

  مرکز آمار ایران گزارش داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نشان می دهد ۳۷.۷ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

برسی نرخ بیکاری حاکی از آن است که ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند، این در حالی است که نرخ بیکاری در سال ۹۰ معادل ۱۲.۳ درصد بود. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد ۸.۹ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۴۷.۵ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۳.۶ درصد و کشاورزی با ۱۸.۹ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله هم نشان می دهد ۲۶.۹ درصد از جمعیت فعال ۲۴-۱۵ ساله بیکار بوده اند، این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۴.۵ درصد از جمعیت فعال ۲۹-۱۵ ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می دهد ۴۰.۶ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ درصد در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.

در همین حال، از مجموع ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار جمعیت فعال کشور، ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر بیکار هستند. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۳.۸ درصد و در نقاط روستایی ۸.۲ درصد اعلام شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات