در کشورهای در حال جنگ، تامین سوخت و مواد سوختی موردنیاز مردمان آن کشورها مشکلی اساسی به شمارمی رود.در گوشه و کنار سوریه شهروندان عادی درحال فروش مواد سوختی نظیر بنزین و نفت هستند.
 
می توان گفت در روزهایی که کشور سوریه بامشکلات متعددی رو به روست این شغل درزمره مشاغل پردرآمد به حساب می آید.
 

 منبع:فرهنگ نیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات