در سال ۱۳۹۰ تعداد ۷۱ هزار و ۹۱۶ کارگاه در کل کشور دارای فعالیت بنگاه های معاملات ملکی بوده اند که ارزش افزوده آنها نسبت به آمارگیری قبل ۲.۳ برابر شده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس طرح آمار گیری از بنگاه های املاک معاملات ملکی در سال ۱۳۹۰ تعداد ۷۱ هزار و ۹۱۶ کارگاه در کل کشور دارای فعالیت بنگاه های معاملات ملکی بوده اند که از این تعداد، سال آغاز فعالیت ۴.۹ درصد قبل از ۱۳۷۰، فعالیت ۶.۳ درصد از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴، آغاز فعالیت ۹.۷ درصد ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹،۲۴.۵ درصد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴،۴۶.۵ درصد از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ و سال آغاز فعالیت ۸ درصد در سال ۱۳۹۰ وبعد از آن بوده است.

در دوره مورد نظر، حدود ۳ میلیون معامله از سوی بنگاه های املاک انجام شده است که این معاملات شامل ۸۷۴ هزار مورد معامله بابت خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان مسکونی، ۶۷ هزار مورد معامله بابت خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی، ۲۹۸ هزار مورد معامله بابت خرید و فروش زمین، یک هزار و ۵۶۰ مورد معامله بابت اجاره تمام یا بخشی از ساختمان مسکونی و ۱۷۳ هزار مورد معامله بابت اجاره تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی بوده است.

براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۰، ارزش پرداختی ها و دریافتی های بنگاه های معاملات ملکی، به ترتیب ۳۳۱۴.۲ میلیارد ریال و ۸۳۶۲.۵ میلیارد ریال بوده است. همچنین برای هر کارگاه به طور متوسط ارزش پرداختی ها ۴۶ میلیون ریال و ارزش دریافتی ها ۱۱۶ میلیون ریال است که نشان می دهد در مقایسه با دوره قبل ارزش پرداختی ها و دریافتی های هریک از این کارگاه ها به ترتیب ۱.۵ برابر و ۱.۰ برابر شده است.

در این گزارش آمده است که ارزش ستانده های بنگاه های معاملات ملکی در دوره مورد بررسی، حدود ۸۳۲۷.۳ میلیارد ریال بوده است که از این رقم، ۴۲۰۴.۶ میلیارد ریال دریافتی که حدود ۵۰.۵ درصد است بابت معامله خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان مسکونی، ۳۴۷.۴ میلیارد ریال معادل ۴.۲ درصد دریافتی بابت معامله خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی بوده است.

همچنین ۸۷۰.۹ میلیارد ریال معادل ۱۰.۵ درصد دریافتی بابت معامله خرید و فروش زمین، ۲۴۵۳.۵ میلیارد ریال معادل ۲۹.۵ درصد دریافتی بابت معامله اجاره تمام یا بخشی از ساختمام مسکونی، ۳۲۱ میلیارد ریال معادل ۳.۹ درصد دریافتی بابت معامله اجاره تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی و ۱۲۹.۹ میلیارد ریال معادل ۱.۵ درصد مربوط به ستانده ها است.

براین اساس بطور متوسط ارزش ستانده های هریک از این کارگاه ها ۱۱۶ میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۱.۳ برابر شده است. همچنین باتوجه به اینکه ارزش مصارف واسطه و ستانده های بنگاه های معاملات ملکی به ترتیب ۲۱۶۶.۶ میلیارد ریال و ۸۳۲۷.۳ میلیارد ریال بوده است بنابراین ارزش افزوده این کارگاه ها ۶۱۶۰.۷ میلیارد ریال است که نسبت به آمارگیری قبل ۲.۳ برابر شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات