فردای کشور را انتخاب امروز رقم خواهد زد

هرچه انتخاب کنید برای خودتان انتخاب کرده‌اید. انتخاب خوب شما به خود شما برمیگردد؛ اگر انتخاب با غفلت انجام بدهید که انتخاب بدی از آب دربیاید و از کار دربیاید، بدی‌اش به شما برمیگردد؛


 

2.79M :volumeSoundFile
00:02:01 :durationSoundFileی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات