خالدی معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و همچنین در وزات نفت حضور داشت نیز موضوع قرارداد کرسنت را نیز پیگیری می کرد که برکنار شد.

میرکاظمی درباره انتصاب ها و برکناری های وزیر جدید نفت گفت: آقای اعتصامی از وزارت نفت اخراج شد. این فرد قراردادی در این وزارتخانه فعالیت می کرد. او موضوع قرارداد کرسنت را پیگیری می کرد.

  وزیر نفت دولت نهم احمدی نژاد در ادامه افزود: خالدی معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و همچنین در وزات نفت حضور داشت نیز موضوع قرارداد کرسنت را نیز پیگیری می کرد که برکنار شد.
رئیس کمیسیون انرژی تصریح کرد: شاه میرزایی نیز به پرونده کرسنت اشراف کامل داشت که او نیز از این حضور در وزارت نفت منع شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات