رئیس دفتر رییس جمهور اعتدال را در ساده ترین معنا مقابله با افراط معنا کرد.

محمد نهاوندیان در مراسم افتتاحیه همایش دو روزه تبیین مفهوم اعتدال گفت: گفتمان اعتدال که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مطرح شد و مورد اقبال و استقبال مردم قرارگرفت، نیاز جدی به تبیین دارد و هر کس در این باره وظیفه ای دارد. شاید مردم به وظیفه ی خود عمل کرده اند و در این انتخابات با اقبال از این کلمه یک پیام جدی، محکم و هوشمندانه ارائه کردند.

وی ادامه داد: در ساده ترین معنا اعتدال به مفهوم مقابله با افراط است. مردم تصویری از افراط داشتند آن را کشیده بودند و اکنون به آن نه گفته اند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر وظیفه ی اندیشمندان در تبیین مبانی اعتدال ادامه داد: باید ریشه های حرکت اعتدال گرایی پایدار در جامعه شناسایی شود. اعتدال در هر بستری نمی روید و با برخی از اندیشه ها سازگاری داشته و با برخی دیگر ناسازگاری دارد. حوزه های همزیستی جریان اعتدال با جریان های دیگر نیز باید توسط اندیشمندان شناسایی شود.

نهاوندیان با اشاره به این که وظیفه ی سوم در تبیین مفهوم اعتدال بر عهده ی مدیران است، گفت: مدیران باید مصادیق رویکرد اعتدال را در تصمیمات خود اعمال کنند اکنون مردم از مواجه شدن با التهاب های هر روزه خسته شده اند. نمی شود وظیفه سوم معطل وظیفه ی دوم قرار بگیرد باید بین اندیشمندان و مدیران یک رابطه دو سویه به وجود آید.

وی افزود: اندیشه ورزی در تبیین مفهوم اعتدال باید در سه سطح ادامه پیدا کند اعتدال در همه ی مراحل اندیشه تصمیم و مناسبات باید مورد توجه قرار گیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات