پیش از تبعید


در ترکیه


در عراق


در مرز کویت


در فرانسه


در اتاق خود در نوفل لوشاتو


روز بازگشت به تهران


برفراز آسمان تهران

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات