دستور فرمائید با پیش بینی های لازم و همکاری مأمورین انتظامی از مجالس مذهبی متشکله در حوزه استحفاظی آن ساواک دقیقاً مراقبت لازم معمول و چنانچه مشاهده شد افرادی در این زمینه تحریک می نمایند، به منظور سرعت عمل در کار این افراد را احضار کنید.با توجه به اقدامات اخیر آموزش و پرورش استان تهران مبنی بر حضور بدون چادر دختران دانش آموز مدارس اسلامی در سر

کلاس که منجر به واکنش مخالف روحانیون و متعصبین مذهبی گردیده و احتمال دارد روحانیون مخالف این موضوع را

مستمسک قرار داده و در ماه مبارک رمضان که جلسات سخنرانی مذهبی متعددی در مساجد و تکایا تشکیل می گردد،

احیاناً گرانی پاره ای از ارزاق را هم به این مسأله اضافه و مردم را بر علیه دولت تحریک و ایجاد اغتشاش نمایند، لذا دستور

فرمائید با پیش بینی های لازم و همکاری مأمورین انتظامی از مجالس مذهبی متشکله در حوزه استحفاظی آن ساواک

دقیقاً مراقبت لازم معمول و چنانچه مشاهده شد افرادی در این زمینه تحریک می نمایند، به منظور سرعت عمل در کار این

افراد را احضار و شدیداً به آنان تذکرات لازم داده شود و نتیجه را به صورت تلفنگرام گزارش نمایند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات