رئیس آموزش وپرورش ازنا

لرستان خبر: رئیس آموزش وپرورش ازنا گفت: بررسی های بعمل آمده از اوراق آزمون های سال ۹۱ دانش آموزان نهضت سوادآموزی درسطح استان لرستان حکایت ازتخلف در امتحانات دارد بااخذامتحان دوباره ازاین دانش آموزان مشروط به صحت باسوادی حق الزحمه معلمین پرداخت می گردد.

محمدذلقی درگفت وگوبا لرستان خبرعلت عدم پرداخت مطالبات معلمین نهضت سوادآموزی رابروزتخلفات دانست و اظهارداشت: مطالبات معلمین نهضت سوادآموزی مربوط به سال تحصیلی ۹۱ بوده که با بررسی های بعمل آمده ازسوی مدیریت کل استان ازاوراق امتحانات مشخص شد که تخلفاتی درسطح گسترده دربرگزاری آزمون ها دراستان لرستان انجام گرفته است.

محمدذلقی ازبرگزاری آزمونی دوباره درجهت رفع این مشکل خبرداد و با این نوید به معلمان اعلام داشت: پس از بررسی های انجام گرفته مقرر شد مجددا آزمونی ازدانش آموزان کلاس های نهضت سوادآموزی اخذ گردد و پس ازقبولی حق الزحمه معلمین که طبق توافقات به ازای هرنفر۳۵۰ هزارتومان می باشد به آنان پرداخت گردد این آزمون های دوباره صحه ای است بررفع ابهامات وصحتی برآموزش های ارائه شده می باشد.

وی سپس دربخش دیگرگفتگوی خود به عزل نصب های مدیران آموزش وپرورش پرداخت و تصریح داشت: تغییرمدیران براساس شایستگی و نه سیاسی کاری باعث رونق امرآموزش می شود اما تغییرات بی هنگام و بلخص میانه سال تحصیلی نه تنها به آموزش آسیب می رساند بلکه به پیکره مدیریت ها خسارت وارد می کند.

وی درادامه افزود: برخی ها با سیاسی کاری، اعمال فشارو تخریب مدیران آموزش وپرورش برای دستیابی به اهداف خویش قصدتغییر مدیران آموزشگاه ها را دارند آنان معمولا کسانی اند که با دامنزدن به این جریانات بدنبال پیدا کردن وجهه اند اگرچه این اعمال فشار باعث تسلیم ما دربرابراین افراد انگشت شمارنخواهد شد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات