قشه این دشمن آمریکا در این منطقه عمدتا بر دو پایه استوار است یکی عبارت است از ایجاد اختلاف ، دومی عبارت است از نفوذ! اینفونگاره | نقشه این دشمن آمریکا در این منطقه عمدتا بر دو پایه استوار است یکی عبارت است از ایجاد اختلاف ، دومی عبارت است از نفوذ!

اینفونگاره نقشه امریکا در  منطقه عمدتا بر دو پایه استوار است یکی عبارت قشه این دشمن آمریکا در این منطقه عمدتا بر دو پایه استوار است یکی عبارت است از ایجاد اختلاف ، دومی عبارت است از نفوذ!


 
اینفونگاره نقشه این دشمن آمریکا در این منطقه عمدتا بر دو پایه استوار است یکی عبارت است از ایجاد اختلاف ، دومی عبارت است از نفوذ!است از ایجاد اختلاف ، دومی عبارت است از نفوذ!

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات