• ارش

    عمرن

  • ناشناس

    دلمان برای تورم وگرانی تنگ شده دلمان برای دروغگویی وبی قانونی ومعجزه هزاره سوم تنگ شده دلمان برای رمالی وکف بینی تنگ شده دلمان برای ظهور بابک زنجانی وخاوری وآریا ومرتضوی وبقایی های جدید تنگ شده دلمان برای نابودی اقتصاد وغارت دلار های نفتی تنگ شده دلمان برای تحریم وکاسبان تحریم تنگ شده پس بیایید برای رفع این همه دلتنگی به اصولگرایان رای بدیم

نظرات