جمهوری اسلامی ایران ازابتدا تاکنون فتنه های زیادی باادبیات های متفاوت راتجربه کرده است.

به گزارش لرستان خبر، سلمان سنجری فعال دانشجویی ومسئول سابق بسیج دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی پیرامون بازخوانی حوادث سال88نوشت:«یامن_یاتقلب»متأسفانه یاخوشبختانه درجمهوری اسلامی ایران فتنه واژه ای نام آشنا برای تمام نسل ها است.حکومتی که درمقبولیت مردمی، عقلانیت وعدالت خارچشم تمام نظام های ازهم گسسته و دیکتاتورمنش است،دور ازانتظار نیست اگر درداخل وخارج ازجغرافیای خودکسانی باشندکه تمام تمرکز خود راجهت نابودی این حکومت به کار گیرند.

جدای ازتعاریف لغوی واصطلاحی فتنه،می شود آن رابه یک لرزه تشبیه کرد.لرزه ای که دارای سه مرحله ی پیش لرزه،لرزه وپس لرزه است،پیش لرزه های فتنه درحکومت اسلامی،اتهام زنی به نظام وارکان واصول نظام وهمچنین خواست مردمی است،تشکیک اذهان عمومی توسط خواص واشخاص موثر دردرون نظام علیه نظام اسلامی بخشی ازهمین پیش لرزه های فتنه است.معرکه ی شکل گیری فتنه درهرشدتی وهزینه سازی برای کشور ومردم،لرزه ی فتنه است وآثارنامطلوبی که پس ازفتنه رخ  می دهد ازقبیل:امیدواری دشمن،ضربه های اقتصادی وسیاسی همان پس لرزه های فتنه است.

جمهوری اسلامی ایران ازابتدا تاکنون فتنه های زیادی باادبیات های متفاوت راتجربه کرده است.

قانون شکنی واختلاف افکنی های بنی صدر دردهه ی شصت-فتنه ی ۱۸تیرموسوم به فتنه ی کوی دانشگاه-فتنه وخیانت خواص درسال۸۸-فتنه ی جریان سازش وموج استحاله ی نظام-جریان زیرپوستی تحریف امام واندیشه های امام(ره)

ناگفته نماند،درپس هرفتنه شاهد رویش های مردمی وریزش خواص  بودیم.همین رویش ها منجربه شکل گیری وقوت بدنه ی اجتماعی مومن وانقلابی شده است.

فتنه ی ۸۸ نظیرفتنه هایی بود که باقانون شکنی،زیاده خواهی وخیانت برخی خواص شکل گرفت،هیمنه ی این فتنه نهایت درموج عظیم مردم هضم گردید ونابود گشت.خاصیت حکومت اسلامی-مقبولیت وبدنه ی گسترده وقوی مردمی آن است که باحضوربه موقع وخودجوش درتمام صحنه هانقشه ی دشمنان خارجی ووطنی رانقش برآب می کنند.تا آن رابطه ی عمیق امام وامت درنظام اسلامی روشن گردد.

فتنه ی۸۸برپایه ستون هایی چون:حمایت تروریسم وصهیونیسم-حمایت تمام قد ورسانه ای غرب-پشتیبانی منافقین-برنامه ریزی منافقین وطنی(جریان تجدید نظرطلب وبازماندگان نفاق)-جریان استحاله نظام دررأس آن خواص مریض قلب.شکل گرفت وپس از وارد کردن هزینه های جبران ناپذیری چون:شهادت تعدادی ازجوانان_امیدوار کردن دشمن به ادامه ی سیاستهای خصمانه خود_ خسارت به اموال عمومی و....باهوشمندی امام امت وحضور مردم برهم چیده شد.

امادرقبال این سوال که آیااحتمال فتنه ای دیگر وجود دارد؟

باتوجه به امکان لغزش برخی خواص وجریانات سیاسی،کینه وعناد دشمنان جمهوری اسلامی وهمچنین وجود فرصت وزمینه ای چون انتخابات مردمی درایران،امکان فتنه وجود دارد.معمولا انتخابات فرصتی پیش می آورد که این اشخاص عرض اندام کرده وبا قدرت رسانه ای،مطبوعاتی ومجازی فضا را غبارآلود کنند.

برخی با زیرسوال بردن اصل انتخابات وناسالم قلمداد کردن آن،اتهام زنی به نهادنظارتی شورای نگهبان وسم پاشی نطقی قبل ازهر انتخاباتی سعی درایجاد بلوا وآشوب دارند،که این روزها زمزمه هایی ازجانب برخی ازاین اشخاص که بعضا خواص جامعه هستندنظیر«یامن،یاتقلب»نیز شنیده می شود

اما به لطف وفضل الهی وبادرایت امام امت،حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله وهمچنین حضورپرشور وموثر مردم این قبیل توطئه هادرنطفه خاموش خواهندشد.
منبع: کرمان خبر

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات