انقلاب های مخملی

در حال حاضر که ابعاد جنایات و خیانتهای فتنه گران در سال 88 در برخی از امور برای مردم و مسئولان مشخص شده است نگاهی به تصاویر و شباهت های اقدام فتنه گران در سال 88 با سایر کشورها خالی از لطف نیست.

به گزارش لرستان خبر، در حال حاضر که ابعاد جنایات و خیانتهای فتنه گران در سال 88 در برخی از امور برای مردم و مسئولان مشخص شده است نگاهی به تصاویر و شباهت های اقدام فتنه گران در سال 88 با سایر کشورها خالی از لطف نیست.

بنا بر این گزارش وقت آن است که انقلاب رنگی را بیشتر به نمایش بگذاریم. نگاهی به تصاویر انقلاب های رنگی در اوکراین، گرجستان،... و تطبیق آنها با فتنه سال 88 نشان می دهد که عده ای در سال 88 به کدام سو در حال حرکت بودند.

شاید اوکراین و اتفاقات روی داده در این کشور هنوز در خاطر مردم کشورمان زنده باشد که چطور آمریکا با استفاده از پول و دوستداران غربی خود گروهی اقلیت را بر اکثریت با استفاده از اردوکشی خیابانی به پیروزی رساند و نشان داد که دموکراسی واقعی از دید این کشور یعنی چی؟!

به گزارش خبرنگار ما، و اما نکته قابل تامل در تمام اتفاقات روی داده در کشور ها این است که آمریکا به سبب عدم موفقیت در روند قانونی با به خیابان کشاندن طرفداران خود و با استفاده از رنگ و جنسیت و ... سعی داشته خود را بر اراده ملتها تحمیل نماید.

و یا در گرجستان چه بلایی بر سر حکومت قانونی ادوارد شوارد نادزه آورد و مجبور کرد که او در کمال ناباوری و با جنگ رنگها در خیابان و آتش زدن اموال مردم پشت میز مذاکره با مخالفان اقلیت بنشیند و حکومت را واگذار نماید! و یا برخی کشورهای دیگر که آمریکا با دخالت سعی در تغییر حکومت قانونی آنان را داشته است.

به گزارش عصر امروز و این کودتاهای مردم نما و موفق! که در سال های اخیر بنام انقلاب های مخملی و رنگین نام گرفت و با سرمایه های جرج سروس رفیق شفیق محمد خاتمی اتفاق افتاد محملی شد تا عده ای به فکر بیفتند که در ایران هم می شود از این رفتارها کرد و عده ای اوباش را تطمیع کرد تا با آتش زدن سطل آشغال به همراه منافقین، سلطنت طلبان و... مردم را وادار نمایند از حق قانونی یشان عقب بنشینند و آنان سرنوشت کشور را توسط مزدور به قدرت نشانده خود که قرار بود میر حسین موسوی باشد به دست بگیرند!


منبع: عصر امروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات