مجموعه 20 تصویر درباره افشاگری های کلینتون و ترامپ در مناظره های انتخاباتی؛

انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا هشتم ماه نوامبر برابر با 18آبان ماه 1395 برگزار خواهد شد. انتخاباتی که طی ماه های گذشته به یکی پرحاشیه ترین سوژه های رسانه ای جهان و ایران تبدیل شده است. کری آن را مایه بی آبرویی آمریکا دانست و با شرم‌آور خواندن مناظره‌های انتخاباتی در این کشور، گفت این مناظرات کار او برای گفت‌وگو در مورد دموکراسی با سران خارجی را دشوار کرده است.

به گزارش لرستان خبر، انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا هشتم ماه نوامبر برابر با 18آبان ماه 1395 برگزار خواهد شد. انتخاباتی که طی ماه های گذشته به یکی پرحاشیه ترین سوژه های رسانه ای جهان و ایران تبدیل شده است. در این میان یکی از رویدادهای مهم انتخابات آمریکا مناظره های دو کاندیدای جمهوری خواهان و دمکرات ها یعنی ترامپ و کلینتون بود. مناظره هایی سروصدای زیادی در آمریکا ایجاد کرد.

جان کری آن را مایه بی آبرویی آمریکا دانست و با شرم‌آور خواندن مناظره‌های انتخاباتی در این کشور، گفت این مناظرات کار او برای گفت‌وگو در مورد دموکراسی با سران خارجی را دشوار کرده است.

همکاری و حمایت از  تروریسم، افزایش کشتار مردم در سراسر دنیا، نژادپرستی، خشونت علیه مردم آمریکا، مشکلات اقتصادی و.... از جمله مسائلی بود که هرکدام از کاندیداها در این مناظرات اشاره مستقیمی داستند، که خیلی ها آن را «آمریکای بدون روتوش» خواندند.

«خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه مجموعه 20 عکس نوشت از با عنوان «آمریکا بدون روتوش» را که متن مناظره کلینتون و ترامپ طی سه جلسه می باشد، آورده است:

 

انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا هشتم ماه نوامبر برابر با 18آبان ماه 1395 برگزار خواهد شد. انتخاباتی که طی ماه های گذشته به یکی پرحاشیه ترین سوژه های رسانه ای جهان و ایران تبدیل شده است. در این میان یکی از رویدادهای مهم انتخابات آمریکا مناظره های دو کاندیدای جمهوری خواهان و دمکرات ها یعنی ترامپ و کلینتون بود. مناظره هایی سروصدای زیادی در آمریکا ایجاد کرد.

جان کری آن را مایه بی آبرویی آمریکا دانست و با شرم‌آور خواندن مناظره‌های انتخاباتی در این کشور، گفت این مناظرات کار او برای گفت‌وگو در مورد دموکراسی با سران خارجی را دشوار کرده است.

همکاری و حمایت از  تروریسم، افزایش کشتار مردم در سراسر دنیا، نژادپرستی، خشونت علیه مردم آمریکا، مشکلات اقتصادی و.... از جمله مسائلی بود که هرکدام از کاندیداها در این مناظرات اشاره مستقیمی داستند، که خیلی ها آن را «آمریکای بدون روتوش» خواندند.

«خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه مجموعه 20 عکس نوشت از با عنوان «آمریکا بدون روتوش» را که متن مناظره کلینتون و ترامپ طی سه جلسه می باشد، آورده است:

 

انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا هشتم ماه نوامبر برابر با 18آبان ماه 1395 برگزار خواهد شد. انتخاباتی که طی ماه های گذشته به یکی پرحاشیه ترین سوژه های رسانه ای جهان و ایران تبدیل شده است. در این میان یکی از رویدادهای مهم انتخابات آمریکا مناظره های دو کاندیدای جمهوری خواهان و دمکرات ها یعنی ترامپ و کلینتون بود. مناظره هایی سروصدای زیادی در آمریکا ایجاد کرد.

جان کری آن را مایه بی آبرویی آمریکا دانست و با شرم‌آور خواندن مناظره‌های انتخاباتی در این کشور، گفت این مناظرات کار او برای گفت‌وگو در مورد دموکراسی با سران خارجی را دشوار کرده است.

همکاری و حمایت از  تروریسم، افزایش کشتار مردم در سراسر دنیا، نژادپرستی، خشونت علیه مردم آمریکا، مشکلات اقتصادی و.... از جمله مسائلی بود که هرکدام از کاندیداها در این مناظرات اشاره مستقیمی داستند، که خیلی ها آن را «آمریکای بدون روتوش» خواندند.

«خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه مجموعه 20 عکس نوشت از با عنوان «آمریکا بدون روتوش» را که متن مناظره کلینتون و ترامپ طی سه جلسه می باشد، آورده است:

 

انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا هشتم ماه نوامبر برابر با 18آبان ماه 1395 برگزار خواهد شد. انتخاباتی که طی ماه های گذشته به یکی پرحاشیه ترین سوژه های رسانه ای جهان و ایران تبدیل شده است. در این میان یکی از رویدادهای مهم انتخابات آمریکا مناظره های دو کاندیدای جمهوری خواهان و دمکرات ها یعنی ترامپ و کلینتون بود. مناظره هایی سروصدای زیادی در آمریکا ایجاد کرد.

جان کری آن را مایه بی آبرویی آمریکا دانست و با شرم‌آور خواندن مناظره‌های انتخاباتی در این کشور، گفت این مناظرات کار او برای گفت‌وگو در مورد دموکراسی با سران خارجی را دشوار کرده است.

همکاری و حمایت از  تروریسم، افزایش کشتار مردم در سراسر دنیا، نژادپرستی، خشونت علیه مردم آمریکا، مشکلات اقتصادی و.... از جمله مسائلی بود که هرکدام از کاندیداها در این مناظرات اشاره مستقیمی داستند، که خیلی ها آن را «آمریکای بدون روتوش» خواندند.

«خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه مجموعه 20 عکس نوشت از با عنوان «آمریکا بدون روتوش» را که متن مناظره کلینتون و ترامپ طی سه جلسه می باشد، آورده است:

 

منبع:خبرنامه دانشجویان ایران

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات