بررسی فعالیت و عملکرد برخی از تندروهای اصلاح طلب شورای شهرو بیانگر حرکت هدف گذاری شده آنان در راستای یک پروژه علیه شهرداری و گفتمان مدیریت جهادی و کارآمدی است.

به گزارش لرستان خبر، بررسی فعالیت و عملکرد برخی از تندروهای اصلاح طلب شورای شهرو بیانگر حرکت هدف گذاری شده آنان در راستای یک پروژه علیه شهرداری و گفتمان مدیریت جهادی و کارآمدی است.

به گزارش تهران پرس  بررسی عملکرد برخی از اعضای تندروی اصلاح طلب شورای شهر بیانگر آن است که خط دهی متمرکز و مستمری از سوی برخی از گروه های سیاسی خارج از شورای شهر در حال عملیاتی شدن است که برخی از رادیکال های اصلاح طلب شورای شهر در حال ایفای نفش در این زمینه می باشند.

تخریب مستمر شهرداری تهران به عنوان نماد مدیریت جهادی، القای وجود فساد، ادعای ناکارآمدی سیستمی و....از جمله از دستور العمل هایی است که توسط برخی از گروه های سیاسی خارج از شورا به داخل این نهاد ارسال شده و برخی از رادیکال های اصلاح طلب در قالب تذکر و گفتگوهای خبری در حال عملیاتی سازی های این موارد می باشند.

بررسی های صورت گرفته در این خصوص موید آن است که به این افراد رادیکال توصیه شده است که برای موج سازی های تخریبی استمرار در تولید سوژه ها و بیان اظهار نظرهای گوناگون را ادامه داده و «بی اعتبارسازی» را به صورت مداوم در دستور کار خود قرار دهند.

منبع:تهران پرس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات