علی تیموری دانشجویی ۲۲ ساله است که متاسفانه ۱۵ روز پس از مراسم نامزدی ، در حالیکه مشغول کار آرماتور بندی ساختمان بوده، دچار برق گرفتی با برق فشار قوی می شود و پزشکان مجبور به قطع هر دو دست او می شوند.امکانات مالی خرید دست مصنوعی برای علی وجود ندارد.

به گزارش لرستان خبر، علی تیموری دانشجویی ۲۲ ساله است که متاسفانه ۱۵ روز پس از مراسم نامزدی ، در حالیکه مشغول کار آرماتور بندی ساختمان بوده، دچار برق گرفتی با برق فشار قوی می شود و پزشکان مجبور به قطع هر دو دست او می شوند.امکانات مالی خرید دست مصنوعی برای علی وجود ندارد.

 

علی ساکن شهر مشهد و دانشجوی شهر بجنورد است. در دانشگاه و خوابگاه نیز دوستانش برای انجام بسیاری از امور شخصی جای دستان علی را گرفته اند

 

139402271055518595317393

139402271055513445317393

139402271055507985317393

139402271055512665317393

139402271055522175317393

139402271055519685317393

139402271055528885317393

139402271055517035317393

139402271055516095317393

139402271055514535317393

139402271055511725317393

13940227105551635317393

 

 

 

علی ساکن شهر مشهد و دعلی ساکن شهر مشهد و دانشجوی شهر بجنورد است. در دانشگاه و خوابگاه نیز دوستانش برای انجام بسیاری از امور شخصی جای دستان علی را گرفته اندانشجوی شهر بجنورد است. در دانشگاه و خوابگاه نیز دوستانش برای انجام بسیاری از امور شخصی جای دستان علی را گرفته اند

 

علی سان شهر مشهد و دانشجوی شهر بجنورد است. در دانشگاه و خوابگاه نیز دوستانش برای انجام بسیاری از امور شخصی جای دستان علی را گرفتعلی ساکن شهر مشهد و دانشجوی شهر بجنورد است. در دانشگاه و خوابگاه نیز دوستنورد است. در دانشگاه و خوابگاه نیز دوستانش برای انجام بسیاری از امور شخصی جای دستان علی را گرفته اند

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات