• بازخوانی رهنمود های امام امت و رهبر فرزانه انقلاب

    تفکر انقلابی مبتنی بر اهداف و آرمان هایی است که فهم دقیق از آنها، حوزه و روحانیت را به پایبندی به ارزش ها و باورهای انقلاب ملتزم می کند. التزام به این ارزش ها، وظایف و رسالتی بر دوششان می نهد که انجام آن ها مشروط به تقویت ویژگی ها و خصلت هایی است که بر گرفته از الگو و اسوه های انقلابی است. طبیعتاً این راه نیز آفات و آسیب هایی دارد که تنها با شناخت آن ها می توان با موفقیت آن را پیمود.

    ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۰۰:۴۴

جستجو پیشرفته