اسیر لرستانی

  • گفت و گوی لرستان خبر با آزاده لرستانی/

    دلتنگی برای خانواده هم بسیار آزار دهنده بود در آنجا ما هیچ خبری از خانواده نداشتیم و تا زمان آزادی وضعیت به همین منوال بود در ایران هم خانواده ما تا روز آزادی از ما هیچ اطلاعی نداشتند و حتی می خواستند به عنوان مفقودالاثر برای ما مجلس ترحیم بگیرند.