بحرانی

  • 118 نقطه حادثه‌خیز در محورهای ارتباطی لرستان وجود دارد که 42 نقطه از این محورهای ارتباطی بحرانی هستند و طبق اولویت‌بندی نقاط پرتصادف رفع نقص می‌شوند.