بدبینی

  • معاون پارلمانی وزارت امور خارجه با اشاره به این که مذاکرات تیم ایرانی با ۱+۵ جدی شده و در حال رسیدن به نقاط حساس است گفت: دلیلی بر بدبینی نسبت به نتیجه این دور از مذاکرات وجود ندارد.

  • دانشمندان دانشگاه کلمبیای انگلستان معتقدند نوعی ژن می تواند ایجاد نگرش منفی را بیش از جنبه مثبت آن برای حاملانش به همراه داشته باشد.

  • دانشمندان دانشگاه کلمبیای انگلستان معتقدند نوعی ژن می تواند ایجاد نگرش منفی را بیش از جنبه مثبت آن برای حاملانش به همراه داشته باشد.

  • یک دکترای روانشناسی معتقد است: خانواده به عنوان اولین الگوی افراد می تواند سهم بزرگی در نوع نگرش به زندگی ایفا کند.