توافق لوزان

  • بررسی نظرات مردمی؛

    مخاطبان محترم لرستان خبر می توانند در انتهای این خبر نظرات خود را درباره بیانیه لوزان و نتایج آن با دیگران به اشتراک بگذارند.

  • با پایان یافتن مذاکرات و قرائت بیانیه مشترک توافق هسته ای ، انتظارات مختلف مردم از بهبود وضعیت بعد از انجام شدن توافق هسته ای بسیار قابل تامل است

  • یادداشت تحلیلی کیهان از توافق لوزان؛

    گزارش آژانس از یکسو مشروط به آن است که از تولید موشک‌های بالستیک دست بکشیم و موشک‌های تولید شده را نابود کنیم و از سوی دیگر تعلیق تحریم‌ها مشروط به همین گزارش آژانس خواهد بود و از آنجا که آژانس موشک‌های بالستیک را تحت گزاره PMD ارزیابی می‌کند! تحریم‌های تعلیق شده نیز در اولین بازه زمانی مجددا برقرار خواهد شد.