توسری

  • از لحاظ آماری، آدم ضعیف و توسری خور به فردی اطلاق می شود که احتمال برد و پیروزی اش بسیار پایین است. این گونه افراد به احتمال زیاد با شکست روبرو می شوند. آنها معمولاً در مقابل حریمی قرار می گیرند که از آنها خیلی بهتر است.