زیرا

  • پاشازاده:

    پاشازاده گفت: سجادی گزینه خوبی برای وزارت ورزش است زیرا سالیان سال ورزش کرده و همیشه درجریان ورزش بوده است.

  • از لحاظ آماری، آدم ضعیف و توسری خور به فردی اطلاق می شود که احتمال برد و پیروزی اش بسیار پایین است. این گونه افراد به احتمال زیاد با شکست روبرو می شوند. آنها معمولاً در مقابل حریمی قرار می گیرند که از آنها خیلی بهتر است.

  • ماوس وسیله ای پرکار در دنیای رایانه است و در صورتی که نباشد دیگر کار با رایانه بی معنا می شود زیرا هیچ وقت نمی توانید از تمام امکانات رایانه بدون ماوس استفاده کنید.

  • اگر شوهرتان در دخل و خرج شما دخالت می کند، فوراً او را در مورد خرج های خودش سرزنش نکنید. زیرا در این صورت فقط وارد فاز حمله و دفاع می شوید و فرصتی برای درک همدیگر نمی یابید. لازم نیست در مورد همه چیز با هم توافق داشته باشید، ولی در عین حال باید دیدگاه یکدیگر را درک کنید.