سرقت در لرستان

  • ايمني خانه تكاني را فراموش نكنيم؛

    رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان لرستان در خصوص خانه تكاني در روز هاي پايان سال با هشدار به هم استاني ها ، نكات ايمني و امنيتي را توصيه كردند.

  • در محلات قاضی‌آباد و کوی فلسطین رخ داد؛

    در پی درخواست‌های مکرر اهالی دو محله قاضی آباد و کوی فلسطین برای پیگیری قضیه سرقت های اخیر صورت گرفته از منازل این دو محله لرستان خبر با چند نفر از اهال این محلات و مالباختگان سرقت های اخیر به گفتگو نشست.