علی اکبر محرابیان

  • نگاهی به سابقه تحصیلی همراهان روحانی

    به هر حال، با کامل شدن کابینه حسن روحانی بررسی سوابق دانشگاهی آنان نشان می دهد که دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و صنعتی شریف بیشترین نماینده را در دولت یازدهم دارند و جالب اینکه ظاهرا دانشگاه علم و صنعت هیچ سهمی در این دولت ندارد.