نیروهای عربستان بعد از فاجعه منا تمام گوشی های حجاج را جمع آوری