چرایی انفعال دولت تدبیر و امید در برابر ذلیل ترین حکومت منطقه