رؤیت

  • عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیش بینی کارشناسان رؤیت هلال این است که احتمال ضعیفی وجود دارد که روز چهارشنبه هلال ماه شوال دیده شود، بنابراین ما انتظار داریم که عید فطر روز جمعه باشد.