سیلوی

  • در سال ۱۳۱۸ در جنوبی ترین بخش شهر تهران، یک «سیلو» با کمک کارشناسان آلمانی و همزمان با کارخانه ی «چیت سازی» ، در دوره ای که ایران نخستین گام ها را برای توسعه و پیشرفت برمی داشت، ساخته شد.