شعارهای صریح

  • شعارهای مشخص و روشن سیاسی مردم در حالی شنیده می شد که برخی از رسانه ها از جمله رسانه های دولت در تلاش اند این اتفاق را خنثی نشان دهند. برخی از این دست رسانه ها، حتی به این موضوع نپرداخته اند.